Từ vựng Tiếng Trung về Vũ Trường

Mọi người đã từng đến vũ trường chưa, vũ trường là nơi các bạn trẻ hay đến để nhảy nhót và dưới đây là những Từ vựng Tiếng Trung về Vũ TrườngWeb tiếng trung đã liệt kê.

1.舞伴    Wǔbàn    bạn nhảy
2.慢步    Mànbù      bước chậm
3.后退步     Hòutuìbù     bước lùi (về phía sau)
4.紧密步     Jǐnmìbù     bước ngắn
5.快步     Kuàibù         bước nhanh
6.舞步    Wǔbù        bước nhảy
7.起步     Qǐbù     bước nhảy đầu tiên
8.小跳       Xiǎotiào    bước nhảy ngắn
9.前进步       Qiánjìnbù         bước tiến (về phía trước)
10.曲折步       Qūzhébù         bước zigzag

11.迪斯科            Dísīkē                      điệu disco
12.吉特巴舞        Jítèbāwǔ                  điệu jitterbug
13.林波舞            Línbōwǔ                  điệu limbo
14.曼波舞            Mànbówǔ                điệu mambo
15.卡里普索舞    Kǎlǐpǔsuǒwǔ           điệu nhảy calypso
16.草裙舞            Cǎoqúnwǔ               điệu nhảy hula\
17.哈斯尔舞        Hāsī’ěrwǔ               điệu nhảy hustle
18.踢踏舞            Tītàwǔ             điệu nhảy Thiết hải (Tap dance)
19.扭摆舞            Niǔbǎiwǔ                        điệu nhảy Tuýt (Twist)
20.波尔卡舞        Bō’ěrkǎwǔ               điệu Polka

Từ vựng Tiếng Trung về Vũ Trường

21.阿戈戈      Āgēgē    điệu agogo
22.交际舞        Jiāojìwǔ    điều ballroom
23.波莱罗舞        Bōláiluówǔ       điệu bolero
24.波萨诺伐舞    Bōsànuòfáwǔ        điệu bossa nova
25.阔步舞            Kuòbùwǔ                điệu cakewalk
26.坎坎舞            Kǎnkǎnwǔ               điệu can can
27.恰恰舞            Qiàqiàwǔ                điệu chacha
28.查尔斯顿舞    Chá’ěrsīdùnwǔ                điệu charleston
29.贴面舞Tiēmiànwǔ     điệu cheek to cheek (điệu nhảy má kề má)
30.康茄舞            Kāngjiāwǔ              điệu conga

31.摇滚舞            Yáogǔnwǔ               điệu Rock’n roll
32.伦巴舞            Lúnbāwǔ                 điệu rumba
33.桑巴舞            Sāngbāwǔ               điệu samba
34.狐步舞(四步)Húbùwǔ (sìbù)    điệu slow foxtrot
35.灵歌舞            Línggēwǔ                điệu soul
36.方形舞            Fāngxíngwǔ            điệu square
37.顿足舞            Dùnzúwǔ                 điệu stomp (nhảy jazz dậm chân mạnh)
38.探戈舞            Tàngēwǔ                 điệu tango
39.华尔兹舞        Huá’ěrzīwǔ              điệu vanse (van xơ)
40.夜总会            Yèzǒnghuì              hộp đêm

Từ vựng Tiếng Trung về Vũ Trường

41.无舞伴者        Wú wǔbànzhě         không có bạn nhảy
42.舞男                Wǔnán            người đàn ông chuyên đi nhảy thuê, vũ nam
43.迪斯科舞迷    Dísīkēwǔmí            người mê disco
44.舞迷                Wǔmí                      người mê khiêu vũ
45.彩色玻璃球    Cǎisè bōlíqiú           quả cầu thủy tinh màu
46.四分之一转    Sìfēn zhī yī zhuǎn   quay 1/4
47.足跟转            Zúgēnzhuǎn            quay gót
48.快速旋转        Kuàisù xuánzhuǎn  quay nhanh
49.轴转                Zhóuzhuǎn              quay trụ
50.舞池                Wǔchí                     sàn nhảy
51.旋转舞台        Xuánzhuǎn wǔtái    sân khấu quay
52.脱衣舞            Tuōyīwǔ                  thoát y vũ
53.舞票                Wǔpiào                   vé vào nhảy
54.舞女                Wǔnǚ                      vũ nữ
55.脱衣舞女        Tuōyī wǔnǚ             vũ nữ thoát y

Tham khảo:
Từ vựng chủ đề trường học
Từ vựng tiếng trung về các loại đồ uống
Từ vựng tiếng Trung về tình yêu

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?