Học về cách phát âm tiếng Trung

Học về cách phát âm tiếng Trung

Học về cách phát âm tiếng Trung


Âm tiết trong tiếng hán được tạo thành bởi thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu. Thanh điệu khác nhau ý nghĩa biểu đạt cũng khác nhau.

Thanh mẫu Vận mẫu Thanh điệu Âm tiết
b a

 

1 Thanh mẫu

Thanh mẫu
Âm môi b  p  m
Âm môi răng f
Âm đầu lưỡi trước z  c  s
Âm đầu lưỡi giữa d  t  n  l
Âm đầu lưỡi sau zh  ch  sh  r
Âm mặt lưỡi j  q  x
Âm cuỗng lưỡi g  k  h

 

2 Vận  mẫu

Vận mẫu
Vận mẫu đơn a o e i u ü
Vận mẫu kép ai

ao

ou ia

ie

iao

iou

ia

ie

iao

iou (iu)

ua

uo

uai

uei (ui)

üe
Vận mẫu mũi an

ang

 

ong en

eng

 

ian

in

iang

ing

iong

uan

uen(un)

uang

ueng

üan

ün

 

 

Học về cách phát âm tiếng Trung…

3 Thanh mẫu và vận mẫu

+Thanh mẫu: b p m f d t n l g k h kết hợp vận mẫu: a o e i u

Ví dụ bo-po , da-ta , le – ne, gu- ku, fo-fu, hu-fu, mo-mu, mi-ni, bo-ba, le-ne, mo-me

+Thanh mẫu: z c s zh ch sh r kết hợp với vận mẫu: ai ou ao ei ua uo uai uei(ui)

Ví dụ zai-cai, zao-zhao, zhou-chou, shai-sai, cao-sao,zhui-zhuai, shei-sui, zhua-zhuo, rou-rao, chao-shao

+Thanh mẫu: j q x n l kết hợp với vận mẫu: i ü ia ie iao iou( iu) üe

Ví dụ nie-lie, lia-liao, jie-jue, lie-lüe, ju-qu, qiu-que, jue-que, nü- lü,  qu-xue, ji-xi

+Thanh mẫu: b d z zh j q kết hợp với vận mẫu: an en in ian uen(un) uan  üan ün üan

Ví dụ: ban-bin, zen-zun, dun-duan, zhen-zhun, jun-juan, dan-duan, qian-quan, zhan-zhuan, zhun-jun, zan-zhan

+Thanh mẫu: b p d t g k j q ch sh c s kết hợp với vận mẫu: ang eng ing iang iong uang ong ueng

Ví dụ pang-peng, deng-teng, sang-cang, chuang-shuang, gong-kong, jing-jong, weng-wang, chuang-chang, qing-xing, bing-beng

4 Quy tắc viết phiên âm:

+Khi “ü” hoặc vận mẫu mở đầu bằng “ü”độc lập tạo thành âm tiết thì thêm “y” vào trước “ü”, đồng thời bỏ hai dấu chấm trên “ü”

Ví dụ: ü →yu     üe→yue

+Khi “i” độc lập tạo thành âm tiết, thêm “y” vào trước “i:”

Ví dụ i→yi

+Khi vận mẫu mở đầu bằng “I” độc lập tạo thành âm tiết, “I” đổi thành “y”

Ví dụ: iao→yao  iou→you

+Khi “u” độc lập tạo thành âm tiết, thêm “w” vào trước “u”

Ví dụ u→wu

+Khi vận mẫu mở đầu bằng “u” độc lập tạo thành âm tiết, “u” đổi thành “w”

Ví dụ ua→wa    uai→wai    uan→wan    uang→wang

+Khi  “ü” hoặc vận mẫu mở đầu bằng “ü” kết hợp với “j,q,x”, phải bỏ 2 dấu chấm trên ”ü”

Ví dụ ü → ju qu xu jun quan xue

+Khi “iou, uei, uen” kết hợp với thanh mẫu, thì viết thành “iu, ui, un”

iou→iu

uei→ui

uen→un

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?