Tên một số loại hạt giúp cho quá trình giảm cân bằng tiếng Trung