Những câu hát ý nghĩa có trong bài hát Thời không sai lệch